Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van artikelen aan onze kopers. 
 2. Waarin in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt over ‘koper’ moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening artikelen worden geleverd. 
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen. 
 4. Indien ook de koper naar (zijn) Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze Algemene Voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af. 
 5. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van artikelen)’, wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook. 
 6. De Sierandenboulevard behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
 7. Door het gebruik van de internetsite van De Sieradenboulevard en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite(s). 
Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst
 1. Opdracht tot levering kan uitsluitend door koper worden gedaan via onze internetshop: www.sieradenboulevard.nl 
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de koper verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven emailadres. De koper en De Sieradenboulevard komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan koper is verzonden. De elektronische bestanden van De Sieradenboulevard gelden hierbij als bewijs. 
 3. De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 8 dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat zij zich niet met de inhoud van verenigen. 
 4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door ons schriftelijk zijn bevestigd. 
Artikel 3. Prijzen
 1. Onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 
 2. De in onze orderbevestiging vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege. 
 3. Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening te brengen. 
 4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding en/of zolang de voorraad strekt. 
Artikel 4. Verzending en levering
 1. Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 
 2. De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die zij ons verstrekt heeft. 
 3. De Sieradenboulevard heeft alle artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
 • Bij ‘vooruit betalen’ versturen wij de bestelde artikelen binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling. 
 • Bij betaling via PayPal versturen wij de bestelde artikelen binnen twee werkdagen na ontvangst van uw bestelling.
 • Bij ‘levering onder rembours’ versturen wij de bestelde artikelen binnen twee werkdagen na ontvangst van de bestelling. 
 1. De door ons opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomt. 
 2. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de koper nooit recht op schadevergoeding. De koper is gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden indien de levertermijn is overschreden met meer dan 14 dagen. Eventueel reeds betaalde gelden zullen door De Sieradenboulevard worden geretourneerd. 
 3. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 
 4. De koper kan verzoeken om een levering van artikelen op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden. De hieraan verbonden kosten worden aan de koper in rekening gebracht. 
 5. De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. 
 6. De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld (onder ‘Verzendkosten’). 
 7. De koper wordt (bij de levering van overige producten) schriftelijk in kennis gesteld van bestelde producten die, al dan niet tijdelijk, niet meer op voorraad zijn. De producten die niet meer op voorraad zijn worden kosteloos nagezonden of de reeds betaalde gelden, ter waarde van de niet meer op voorraad zijnde producten, worden geretourneerd. De keuze uit deze mogelijkheden wordt uitsluitend gedaan door De Sieradenboulevard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 8. Indien de koper in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de koper verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden. 
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid
 1. Door ons geleverde artikelen blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de koper aan ons verschuldigd is. 
 2. Wij zijn te allen tijde gerechtigd de artikelen die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de koper na het onder ons nemen van de artikelen tot schadevergoeding aan te spreken. 
 3. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door De Sieradenboulevard aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. De Sieradenboulevard biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. 
Artikel 6. Betaling
 1. Betaling dient te geschieden in Euro. 
 2. Alle betalingsmogelijkheden worden vermeld op de internetsite www.sieradenboulevard.nl 
 3. Indien de koper niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is zij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Als dan hebben wij het recht levering op te schorten. 
 4. Als er acht dagen na het plaatsen van de bestelling geen betaling of annulering is ontvangen wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Als u hierop niet gereageerd is de bestelling definitief en bent u verplicht de bestelde artikelen af te nemen.
Artikel 7. Gebreken
 1. De koper moet waar het in onze online winkel en/of bestelbevestiging door ons verstrekte gegevens, maten, foto’s, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde artikelen. 
 2. De door ons geleverde artikelen mogen van de omschrijving in de bestelbevestiging afwijken indien en voorzover het gaat om kleine maatverschillen, hoeveelheidverschillen en ondergeschikte wijzigingen. 
1.Door de klant ontvangen producten moeten direct na ontvangst gecontroleerd worden op beschadigingen of gebreken en de klant moet De Sieradenboulevard hiervan binnen 24 uur na ontvangst op de hoogte stellen.
1.Op door De Sieradenboulevard geleverde horloge's is een garantie termijn van 6 maanden, uitgezonderd de batterij, het horlogebandje en eventuele (strass-)steentjes
1.Op verlies van (strass-)steentjes e.d. wordt op al onze producten geen garantie gegeven.
 1. Ieder vorderingsrecht van de koper jegens ons, betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde producten, vervalt indien: 
 2. De gebreken niet binnen de in artikel 7, lid 3 gestelde termijn en op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht; 
 3. De koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; 
 4. De koper de artikelen niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of zij de artikelen heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien; 
 5. De toepassing van het gebruik van de artikelen met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt voortgezet; 
   Ruilen of retour sturen is alleen mogelijk als u dit via email meld direct na het ontvangen van   de sieraden(binnen 24 uur)
   Retourzendingen zijn altijd voor rekening van de koper en moeten onder schriftelijke opgaaf van   redenen geschieden. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid
 1. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe – of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de koper of derden ontstaan door hele of gedeeltelijke na)leveringen van producten, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van producten of door de producten zelf. 
 2. Wij zijn nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper. 
Artikel 9. Overmacht
 1. Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of –verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationals, nationale en regionale (overheids-) instanties. 
 2. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken. 
Artikel 10. Toepasselijk recht
 1. Op de door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Artikel 11. Geschillen
 1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. 
Artikel 12. Diversen
 1. Het is niet toegestaan afbeeldingen, foto’s, teksten of anderszins, van de internetsite(s) van De Sieradenboulevard over te nemen, te vermenigvuldigen danwel te gebruiken, zonder uitdrukkelijke toestemming van De Sieradenboulevard. 
 2. www.sieradenboulevard.nl een online-shop van De Sieradenboulevard en is gevestigd te Naarden, Jac. P. Thijssepark 1, 1411 XJ  Naarden